hSesotho Wikispace HOME

This page has forms of greeting using South African Sesotho (SASe), click here for more on how it is done using the orthography of Lesotho Sesotho (LSe).
SINGULAR
ENGLISH
SESOTHO
Good day
Dumela
Good morning
Mmoro
Hello
Helele
Peace
Kgotso
Hi
Hai
Good evening
Fonane
Hello/Good day ...
father
mother
boy
girl
Mr ...
Mrs ...
Miss ...
Dumela ...
ntate
mme
moshemanyana
ngwanana
Monghadi ...
Mofumahadi ...
Mofumahatsana ...
How are you?
O kae?
1) I'm fine, and you ?
1) Ke teng, wena o kae ?
2) How are you?
2) O phetse jwang?
2) I'm fine, and you?
2) Ke phetse hantle, wena o phetse jwang?
Goodbye (to person staying)
Sala hantle.
Goodbye (to person leaving)
Tsamaya hantle.
Have a safe journey.
Tsela tsweu.PLURAL
ENGLISH
SESOTHO
Good day
Dumelang
Good morning
Mmorong
Hello
Helele
Peace
Kgotsong
Hi
Hai
Good evening
Fonaneng
Hello/good day ...
boys
girls
everyone
men
women
people
ladies and gentlemen
Dumelang ...
bashemane
banana
ba moreneng
banna
basadi
batho
bomme le bontate
How are you ?
Le kae ?
I'm fine, and you ?
Re teng, le kae ?
Goodbye (to people staying)
Salang hantle.
Goodbye (to people leaving)
Tsamayang hantle.


ENGLISH
SESOTHO (South Africa)
SESOTHO (Lesotho)
Excuse me.
Ntshwarele
I beg your pardon.
Tswarelo
Thank you.
Ke a leboha
Congratulations.
Re a o lebohela
Help!
Thusa!
Come and help me.
Tlo o tlo nthusa.
No
Tjhee
Yes
Ee
Please
Ka kopo / Ako.../...hle
What is the time?
Ke nako mang?
What day is it?
Ke la bokae kajeno?
What month is it?
Ke kgwedi efe e?
It is ... Wednesdag/April
Ke ... Laboraro/Mmesa
Who are you?
O mang?
I am Thabo.
Nna ke Thabo.
I am not Thabo.
Nna ha ke Thabo.
You are Lerato.
Wena o Lerato.
You are not Lerato.
Wena ha o Lerato.
What is your name?
Lebitso la hao ke mang?
What is your surname?
Fane ya hao ke mang?
My name is ...
Lebitso la ka ke ...
My surname is ...
Fane ya ka ke ...
Where do you live?
O dula kae?What is your address?
Aterese ya hao e reng?
Where do you come from?
O tswa kae?
When is your birthday?
Letsatsi la hao la tswalo le neng?
How old are you?
O dilemo tse kae?
Are you happy?
O thabile?
I want ...
Ke batla ...
I don't want ...
Ha ke batle ...
Don't blame me.
Se ke wa mpea molato.
Don't forget.
Se lebale.
Have you met ...
O kopane le ...
How much is this?
Ke bokae?
I am listening.
Ke mamela.
I don't care.
Ha ke na taba.
I don't know.
Ha ke tsebe.
I don't understand you.
Ha ke o utlwisisi.
Watch out!
Hlokomela!
Send my regards.
Ba dumedise.
Truly!
Ka nnete!
What are you doing?
O etsang?
Where are you going?
O ya kae?
Where is Palesa?
Palesa o kae?
Why?
Hobaneng?
You must.
O tswanetse.
Welcome!
Kena ka kgotso! (singular)
Kenang ka kgotso! (plural)